تصنيف شهر تموز
2016-06-29T21:00:00Z
Rank
Name
School
Impact Points
1.
Medicine
2.
Medicine
3.
Science/ Chemistry
4.
Medicine
5.
Pharmacy
6.
Medicine
7.
Science/Physics
8.
Medicine
9.
Science/ Chemistry
10.
Science/Mathematics
11.
Pharmacy
12.
Science/ Biological Sciences
13.
Science/Physics
14.
Engineering/ Mechanical
15.
Science/ Chemistry
16.
Science/Physics
17.
Science/ Biological Sciences
18.
Science/Physics
19.
Science/ Chemistry
20.
Science/ Biological Sciences
21.
Science/Physics
22.
Medicine
23.
Dentistry
24.
Pharmacy
25.
Science/ Chemistry
26.
Science/Physics
27.
Agriculture
28.
Science/ Chemistry
29.
Science/ Biological Sciences
30.
Pharmacy
31.
Dentistry
32.
Medicine
33.
Medicine
34.
Science/Physics
35.
Medicine
36.
science
37.
Medicine
38.
Medicine
39.
Science/ Geology
40.
Medicine
41.
Science/ Chemistry
42.
science
43.
Science/Chemistry
44.
Science/Chemistry
45.
Science/Chemistry
46.
Science/Chemistry
47.
Medicine
48.
Engineering/ Mechanical
49.
Medicine
50.
Science/Geology
51.
Science/Physics
52.
Science/Mathematics
53.
Science/Physics
54.
Medicine
55.
Engineering/Chemical
56.
Dentistry
57.
Science/ Biological Sciences
58.
Science/ Geology
59.
Science/Physics
60.
Pharmacy
61.
Engineering/Chemical
62.
Nursing
63.
Agriculture
64.
Pharmacy
65.
Marine Sciences
66.
Marine Sciences
67.
Science/Physics
68.
Engineering/ Mechanical
69.
Science/ Chemistry
70.
Medicine
71.
Pharmacy
72.
Pharmacy
73.
Agriculture
74.
Medicine
75.
Agriculture
76.
Medicine
77.
Medicine
78.
Science/ Chemistry
79.
Engineering
80.
Engineering/Chemical
81.
Science/ Chemistry
82.
Science/ Chemistry
83.
Dentistry
84.
Science/ Biological Sciences
85.
Science/Biological Sciences
86.
Pharmacy
64.35
87.
Science/ Chemistry
88.
Medicine
89.
Marine Science Station
61.52
90.
Dentistry
91.
Pharmacy
92.
Medicine
93.
Science/ Biological Sciences
94.
Medicine
95.
science
96.
Nursing
97.
Agriculture
98.
Science/ Chemistry
99.
Pharmacy
100.
Pharmacy
101.
Medicine
102.
Pharmacy
103.
Engineering/Chemical
104.
Pharmacy
105.
Medicine
106.
Science/Mathematics
107.
Pharmacy
108.
Pharmacy
109.
Agriculture
110.
Science/ Geology
54.37
111.
Science/ Chemistry
112.
Science/ Chemistry
113.
Medicine
114.
Pharmacy
115.
Medicine
116.
Dentistry
117.
Engineering/ Chemical
118.
Nursing
119.
Pharmacy
120.
Science/ Chemistry
121.
Agriculture
122.
Science/ Chemistry
123.
Science/Physics
124.
Medicine
125.
Pharmacy
126.
Pharmacy
127.
Agriculture
128.
Engineering/ Architecture
129.
Science/ Biological Sciences
130.
Science/Biological Sciences
131.
Science/ Chemistry
132.
Medicine
133.
Science/ Biological Sciences
134.
Agriculture
135.
Pharmacy
136.
Agriculture
137.
Engineering
138.
Medicine
139.
Pharmacy
140.
Marine Science Station
141.
Pharmacy
142.
Marine Sciences
143.
Science/ Physics
144.
Engineering/ Chemical
145.
Dentistry
146.
Engineering/ Industrial
147.
Science/ Geology
148.
Medicine
149.
Pharmacy
150.
Engineering/ Mechanical
151.
Medicine
152.
Rehabilitation
153.
Medicine
154.
Agriculture
155.
Medicine
156.
Dentistry
157.
Science/ Chemistry
158.
Science/Geology
159.
Medicine
160.
Medicine
161.
Marine Sciences
162.
Engineering/ Mechanical
163.
Science/ Physics
164.
Science/Geology
165.
Science/ Physics
166.
Science/ Physics
167.
Agriculture
168.
Engineering/ Computer
169.
Science/ Biological Sciences
170.
Science/ Chemistry
171.
Science/Physics
172.
Science/ Chemistry
173.
Dentistry
174.
Medicine
175.
Science/Mathematics
176.
Engineering/ Electrical
177.
Engineering
178.
Science/Physics
179.
Pharmacy
180.
Science/ Physics
181.
Pharmacy
182.
Hamdi Mango Center
183.
Engineering/ Mechanical
184.
Medicine
185.
Agriculture
186.
Science/Chemistry
187.
Pharmacy
188.
Science/ Mathematics
189.
Medicine
190.
Medicine
191.
science
192.
Science/Biological Sciences
193.
Pharmacy
194.
Science/ Geology
195.
Nursing
196.
Engineering
197.
Pharmacy
198.
Science
199.
Rehabilitation
200.
Engineering/ Mechanical
201.
Water, Energy and Environment Center
202.
Engineering/ Mechatronics
203.
Science/Physics
204.
Engineering/ Chemical
29.19
205.
Medicine
206.
Dentistry
207.
Medicine
208.
Science/ Chemistry
209.
Agriculture
210.
Agriculture
211.
Medicine
212.
Pharmacy
213.
Agriculture
214.
Pharmacy
215.
Pharmacy
216.
Agriculture
217.
Medicine
218.
Science/ Physics
219.
Pharmacy
220.
Science/ Chemistry
221.
Agriculture
222.
Marine Sciences
223.
Agriculture
224.
Pharmacy
225.
Dentistry
226.
Cell Therapy Center
227.
 
King Abdullah II School for Information Technology
26.8
228.
Business
229.
King Abdullah II School for Information Technology
230.
Science/ Physics
231.
Agriculture
232.
Engineering/ Chemical
233.
Rehabilitation
234.
Arts
235.
Science/ Chemistry
236.
Pharmacy
237.
Engineering
238.
Hamdi Mango Center for Scientific Research
239.
Pharmacy
240.
Agriculture
241.
Marine Sciences
242.
Physical Education
243.
Pharmacy
244.
Water, Energy and Environment Center
245.
Science/ Biological Sciences
246.
Rehabilitation
247.
Agriculture
248.
Pharmacy
249.
Medicine
250.
Pharmacy
251.
Science/ Geology
252.
Medicine
253.
Rehabilitation
254.
Engineering/ Industrial
255.
Agriculture
256.
Engineering/ Industrial
257.
Pharmacy
258.
Marine Sciences
259.
Dentistry
260.
Educational Sciences
261.
Engineering/ Electrical
262.
Engineering/ Mechanical
263.
Agriculture
264.
science
265.
Hamdi Mango Center
266.
Pharmacy
267.
Agriculture
268.
Agriculture
269.
Engineering/ Mechanical
270.
Dentistry
271.
Agriculture
272.
Engineering
21.32
273.
Science/ Geology
274.
Engineering/ Civil
275.
Medicine
276.
Engineering
277.
Agriculture
278.
Nursing
279.
Engineering/ Civil
280.
Pharmacy
281.
Engineering/ Mechanical
282.
Nursing
283.
Engineering/Chemical
284.
Agriculture
285.
Pharmacy
20.4
286.
Physical Education
287.
Pharmacy
288.
Agriculture
 
This rank is published each 12 months.
· Data Source: ResearchGate.
· Date of collection: 30 June 2016.
· Researchers are ranked according to their impact points (sum of impact factors of the journals they published in).
· Only researchers who have 20 or more impact points were included.
· If you think you meet above criteria and you are not included; the reason could be:
1- You have no ResearchGate account.
2- You have an account but not updating it or not adding your publications.
3- You have an account but not using the right affiliations (University of Jordan, Department of ---, and Faculty of--).
Please create a ResearchGate account or update the current one to be included in future ranking.
For any inquires or comments please: Phone 23636,23646 or Email: aqao@ju.edu.jo
Accreditation and Quality Assurance Center
 
 
 
باحثو الجامعة الاردنية الاكثر تأثيرا
All Schools
2016